Calendar

март 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ЗА НОВА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КООПЕРАТИВНАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ И НЕЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Да се разработи и внедри в практиката във възможно най-кратки срокове нова държавна политика в областта на развитие на кооперативния сектор и земеделието чрез:

1.1. Изготвяне на механизъм, осигуряващ задължителна постоянна връзка и взаимоотношения между дейността на кооперациите с изпълнителната власт, с помощта и на общини, области и министерства. Координиране, планиране и реализиране на част от държавната политика в земеделието и други области чрез дейността на всички видове кооперации в страната.

1.2. Формиране от органите за самоуправление на регионални производствени структури, които осигуряват пълен затворен цикъл на селскостопанската и други дейности на своя регион: от подготовката и производството до реализацията на готовия продукт, въз основа на локална стратегия за развитието на кооперативния сектор.

1.3. Решаване на въпросите за уедряване на земеделската земя и приоритетно публично частно партньорство за обработване на общинска, частна и държавна земеделска земя чрез кооперациите. Определяне на реда и начина за ускорено решаване на проблема за обработване на цялата земеделска земя в страната, независимо от собствеността й, като се решат и въпросите с наема и отношенията собственик – ползвател.

1.4. Обезпечаване на пряко или косвено участие при реализиране на договорна основа при взаимоотношенията между кооперациите и другите контрагенти в цялостния производствен цикъл.

1.5. Определяне от държавата и органите за самоуправление на препоръчителен диапазона между покупните и продажните цени на селскостопанската и друга кооперативна продукция, включително и цените на резервни части за дълготрайни активи, а така също и на тези за торове, препарати, горива, машини, приспособления и оборудвания – местно производство и тези от внос.

1.6. Ежегодно държавно субсидиране на кооперациите за произведена и продадена готова продукция директно на населението и чрез износ. За изнесена селскостопанска продукция да се предвидят стимули (дотации) за земеделските производители, кооперации и фирми – износители.

1.7. Оказване на пълно съдействие за създаване и поощряване включително данъчно, на пряка връзка кооперация – производител – краен потребител, без наличието на посредници и комисионери. Поощряване създаването на постоянни териториални производствено-стопански връзки между кооперациите и другите потребители и преработватели на селскостопанска продукция.

2. Новата държавна политика за устойчиво развитие на селските райони да се реализира чрез осъществяване на многообразни форми на подкрепа като:

2.1. Нова инфраструктура и обновяване на селата. Насърчаване на различни видове дейности и особено на биоземеделието, осигуряващи поминък на населението.

2.2. Развитие на селския туризъм и местното занаятчийство, като източници на доходи и заетост.

2.3. Поощряване и защита на изкуството и културата на селата и развитие на читалищната дейност.

2.4. Прилагане на адекватна здравна и пенсионна политика за подобряване живота на село.

2.5. Опазване и инвестиции в околната среда и горите в региона.

3. Новата държавна политика да обезпечава и поощрява аграрната наука и връзката между научните звена и производствените структури в кооперациите, както и укрепване на научно-изследователските и приложни звена в тази сфера на икономиката.

4. Министерският съвет да проучи възможностите за прилагане немския опит по остойностяване на продукта “околна среда” и нейното екологизиране. Да се създадат условия и да се приемат действени практически мерки за поощряване и създаване на продуктивни животновъдни стада, засаждане на нови гори, възстановяване на напоителни съоръжения и предоставяне на язовирите и малките водоеми на кооперациите за развитие на селски туризъм, за адекватен контрол на използването и осигуряване равнопоставеност на кооперативната собственост и равни икономически условия за развитието на кооперативната дейност и другите видове собственост и стопански субекти.

5. Пряко и непосредствено чрез Министерския съвет и другите органи на изпълнителната власт да се създадат условия за реализиране изпълнението на Закона за читалищата в непродължителен период от време, в частта му за приоритетно предоставяне и възстановяване на собствеността върху земя, гори и други имущества.

6. Към структурите на местното самоуправление да има оторизирано длъжностно лице, което пряко да отговаря за развитието на кооперативния сектор за съответния регион. Към Министерствата на икономиката и на земеделието и горите да има заместник-министри, които да отговарят за развитието на кооперациите и техния производствен и финансов стабилитет.

7. Регионалните дирекции на фонд “Земеделие” да огласят публично персоналните задължения на физическите и юридически лица по стойност, срокове на получаване и издължаване.

8. Да се премахне внасянето на ГФО за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

 

 

III. Изменения в дейностите и производствената структура – главна непосредствена задача на кооперациите в земеделието

1. Управителните съвети на всяка земеделска кооперация да разработят, предложат на Общото събрание за обсъждане, утвърждаване и поетапно внедряване на подходяща производствена структура на същата, с цел получаване на по-голяма маса общ и чист доход, отговаряща на изискванията на Европейския съюз.

За целта да се обезпечи:

1.1. Включване на високодоходни култури на единица площ в производствената структура на кооперациите, както и нови фуражни култури, с цел подобряване на сеитбооборота.

1.2. Предприемане мерки за разширяване на животновъдството и животновъдната продукция като дейност на земеделските кооперации.

1.3. Разработка, с помощта на специалисти, на подобрена организация и правилно ценообразуване на производствени и механизирани услуги, които извършват земеделските кооперации.

1.4. Разширяване стопанската дейност на кооперацията с услуги за кооператорите и други физически и юридически лица.

1.5. По-точно определяне типа на производствената кооперация, на базата на реалните възможности за нова асортиментна структура, с цел даване възможност за ускорено внедряване на съвременни технологии и специализация на съответните производствени процеси като кооперации:

1.5.1. За производство и услуги;

1.5.2. Полевъдни – с направление водещи зърнени култури и фуражни, технически или зеленчукови култури;

1.5.3. Полевъдни с направление зърнени и технически култури в допълнение със зеленчукови култури;

1.5.4. Зеленчукопроизводителни с няколко водещи зеленчукови култури и допълнителни култури – картофи, зърнени и фуражни култури;

1.5.5. Тютюнево-животновъдни – тютюн, говедовъдство, овцевъдство, зърнени и фуражни култури;

1.5.6. Лозарски – с няколко допълнителни зърнени и фуражни култури и с по 1 – 2 животновъдни отрасъла;

1.5.7. Овощарски – с няколко допълнителни зърнени и фуражни култури и с развитие на говедовъдство и овцевъдство.

1.5.8. Полевъдно-животновъдни или животновъдно-полевъдни с допълнителни фуражни култури;

1.5.9. Други.

2. Зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и тютюнопроизводството, пчеларството, бубарството, рибовъдството, гъбарството, билкарството и други дейности да се включат в структурата на производство на земеделските кооперации.

3. В структурата на кооперативното производство да се включат и елементи на преработка и реализация на готовата продукция без посредници, с цел превръщането на кооперациите в самозадоволяващи се пазарни структури със социален характер и функции.

4. Ежегодно Управителните съвети да разработват и на Общите събрания да се приемат практически мероприятия за ефективно управление на финансите на кооперациите.

5. На първото заседание на Общото събрание, УС на кооперациите да предложат решения за членство на кооперацията в национален кооперативен съюз, в междукооперативни предприятия, консорциуми, взаимогарантиращи фондове и бартер-клубове към регионалните или национални кооперативни съюзи, включително и учредяване на ВСК и включване във влогово-кредитни каси или популярни банки.

6. С помощта на регионалните и национални кооперативни съюзи да се разработят и внедрят тактика и стратегии за затваряне на производствения цикъл и повишаване на ефективността на стопанската дейност на кооперациите, кооперативните и междукооперативни предприятия и нейната финансова доходност.

7. Ръководните органи на кооперациите да набележат поетапни програмни мерки за повишаване качеството на произвежданата продукция и получаване на сертификат за внедряване на стандартите по системите за качество за недопускане производството на нездравословни храни и други селскостопански продукти.